foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie

Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie

im. por. Zbigniewa Twardego ps. "Trzask"

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon

Czas

Kod QR na smartfon

Zeskanuj kod i przeglądaj stronę na smartfonie

Gazetka szkolna

Polecane strony

 

 

 

biblioteka

 

 

 

 

pajacyk

 

Statystyki

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin


1303189
Dziś
Wszystkie
194
1303189

Twój numer IP: 44.213.60.33
2024-07-15 22:54

Ochrona Danych Osobowych

Informacja

Informujemy, że podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe, a więc Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Dyrektor Szkoły z siedzibą w Szkole Podstawowej im. por. Zbigniewa Twardego ps. ,,Trzask'' w Rudzie-Hucie. Nazywany dalej „szkoła”.
W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), do którego można kontaktować się za pośrednictwem:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pocztowo: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa im. por. Zbigniewa Twardego ps. ,,Trzask'' w Rudzie-Hucie, ul. Stanisława Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-Huta. Gdy mowa o danych osobowych należy przez to rozumieć dane mogące w sposób bezpośredni lub pośredni ale jednoznaczny, bez nadmiernych kosztów, czasu i działań, określić konkretną osobę fizyczną. Danymi osobowymi nie są dane firm.

Czyje dane osobowe są przetwarzane

Szkoła przetwarza dane osobowe dzieci realizujących obowiązek szkolny w tutejszej szkole, osób korzystających z zasobów szkoły (np. zajęcia pozalekcyjne, wynajem sali) na podstawie osobnych umów, osób zatrudnionych i kandydatów do pracy oraz osób przesyłających pisma w celach administracyjnych.

Źródło danych osobowych

W przypadku:
1. Realizacji celu publicznego na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane pochodzące z urzędów i jednostek nadrzędnych, danych przekazanych w procesie rekrutacji przez rodziców np.: dzienniki lekcyjne.
2. Realizacji zawartej umowy, dane niezbędne do jej realizacji – ze złożonych oświadczeń, pism i przedstawionych dokumentów.
np.: umowa na wynajem sali.
3. Dobrowolnej zgody – za podstawie składanych oświadczeń, pism, przedstawianych dokumentów.
np.: zgoda na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.

Szkoła przetwarza dane osobowe realizując obowiązki wynikające z przepisów prawa, między innymi:
• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
• ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. „Karta Nauczyciela”;
• ustawa z dnia 19 luty 2004r. o systemie informacji oświatowej;
• ustawa z dnia 19 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej;
oraz przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw.
Szkoła realizuje również postanowienia umowne zawierane z osobami fizycznymi a dane osobowe przetwarzane są w ich zakresie wyłącznie do realizacji tych umów. np. wynajem sali gimnastycznej.
Przetwarzane są również dane przekazywane dobrowolnie, w celu skontaktowania się z państwem w danej sprawie, udzielenia odpowiedzi lub w celach rekrutacji.

Rodzaj przetwarzanych danych

Szkoła przetwarza następujące dane:
imiona, nazwiska, adresy, nr PESEL, imiona rodziców, nr dokumentów, nr telefonów, nr NIP, nr ewidencyjny, adresy e-mail, wysokości opłat, wysokości wypłat, stan cywilny, stosunek do służby wojskowej, o ilości i imionach dzieci, o spełnianiu obowiązku szkolnego, zatrudnienie, wykształcenie, zdjęcia, orzeczenia oraz decyzje administracyjne a także inne dane, wyłącznie niezbędne do realizacji poszczególnych zadań.
Prawa osoby której przetwarzane są dane
1. Za przetwarzanie danych osób do 16 r.ż. odpowiadają opiekunowie prawni. Administrator ma prawo zweryfikować wiek osoby jeśli ma podejrzenia co do niespełnienia tego warunku.
2. Prawo do całkowitego usunięcia danych, przysługuje jeśli:
1. Jeśli zauważycie Państwo że wasze dane są przetwarzane niezgodnie z prawem albo rodzaj przetwarzanych danych wykracza poza niezbędny zakres informacji;
2. Jeśli dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
3. Jeśli dane nie są już niezbędne;
4. Jeśli cofniecie państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale nie istnieje inna podstawa do ich przetwarzania;
5. Prawo do przenoszenia danych – można z niego skorzystać aby otrzymać od Administratora pełen zakres danych jaki Administrator zebrał na Państwa temat. Można z niego skorzystać jeśli dane przetwarzane są w ramach dobrowolnie wyrażonej zgody lub wynikają z zawartej umowy.
6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych wobec przekazania danych innemu administratorowi lub w celach marketingowych.
7. Prawo zmiany danych – możecie Państwo zmienić, zaktualizować swoje dane osobowe w każdym momencie, np. jeśli zmieniliście nazwisko, miejsce zamieszkania albo numer telefonu.
Jeśli Państwo uważają że dane przetwarzane przez szkołę wykraczają ponad zakres wymagany do realizacji celu, czy skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy się zgłosić do Inspektora Ochrony Danych.
Inspektor nie udziela szczegółowych odpowiedzi dotyczących Państwa danych osobowych przez telefon, zaś w przypadku zgłoszenia pisemnego skorzystania z Państwa praw lub obowiązku informacyjnego, pismo lub metoda kontaktu musi w sposób jednoznaczny określać, że to Państwo jesteście właścicielami tych danych osobowych.

Czas przechowywania danych

Przetwarzane w szkole dane podlegają w większości przepisom ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i w zależności od rodzaju sprawy, dane te podlegają archiwizacji.
W przypadku danych wykorzystywanych poza obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, dane będą usuwane natychmiast po ustaniu realizacji celu w przypadku przetwarzania w formie papierowej, oraz minimum 2 lata maksymalnie 5 lat po ustaniu realizacji celu w przypadku przetwarzania w formie elektronicznej. Ten drugi wymóg wynika z zapewnienia rozliczalności zadań w systemach teleinformatycznych.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom reprezentujących interes publiczny na podstawie stosownych przepisów. Takimi instytucjami są między innymi: Urzędy, Policja, sądy, wojsko, biura komornicze, ZUS, KRUS i inne.
W przypadku przekazywania Państwa danych do innych podmiotów nierealizujących celu publicznego będziecie Państwo o tym fakcie poinformowani i do takiego celu będzie wymagane wyrażenie zgody.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Zabezpieczenie danych osobowych

Państwa dane osobowe podlegają szczególnej ochronie. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w niniejszej szkole wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym tworzące spójnie System Ochrony Danych. Dokumenty te są analizowane i na bieżąco aktualizowane aby przeciwdziałać nowo pojawiającym się zagrożeniom. Systemy informatyczne zabezpieczone są powszechnie uznawanymi metodami, zastosowano również rozwiązania organizacyjne i przeszkolono pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Profilowanie i przetwarzanie automatyczne

Szkoła nie przetwarza danych automatycznie ani nie profiluje użytkowników.

Podstawa prawna i skargi

Ochrona danych w urzędzie działa w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych powszechnie znanym pod nazwą RODO lub GDPR.
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
-  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

MONITORING WIZYJNY

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 

 

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie